Blog

Efektywna komunikacja między biznesem a zespołem IT

Klucz do udanych projektów

7
min czytania
Down arrow button

Blog >

Efektywna komunikacja między biznesem a zespołem IT
Agile

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zmagać z problemem braku porozumienia między działem IT a biznesem? Często napotykamy na wyzwania wynikające z braku zrozumienia i skutecznej komunikacji co prowadzi do wydłużenia czasu realizacji projektu, ciągłej aktualizacji wymagań a nawet przekroczenia budżetu przeznaczonego na projekt. Współpraca między tymi dwoma sferami jest niezbędna dla powodzenia projektów informatycznych.

W artykule przedstawimy znaczenie klarownej i efektywnej komunikacji w kontekście projektów IT oraz zaprezentujemy praktyczne strategie i narzędzia, które ułatwiają tę wymianę informacji.

Wyzwania w komunikacji między IT a biznesem

Ważnym aspektem wyzwań komunikacyjnych między IT a biznesem jest różnica w priorytetach oraz sposobie myślenia. Specjaliści IT często skupiają się na technicznych detalach i optymalizacji rozwiązań, podczas gdy przedstawiciele biznesowi kładą nacisk na aspekty związane z rentownością, strategią rynkową i satysfakcją klienta. Ta rozbieżność w priorytetach może prowadzić do nieporozumień i konfliktów, gdy obie strony nie są w pełni świadome i nie rozumieją priorytetów i potrzeb drugiej strony.

Ponadto, różnice w sposobie myślenia między IT a biznesem mogą być znaczące. Specjaliści IT często podchodzą do problemów w sposób logiczny i analityczny, opierając się na faktach i danych technicznych. Z kolei przedstawiciele biznesowi mogą być bardziej skłonni do podejmowania decyzji opartych na intuicji, doświadczeniu i zrozumieniu rynku. Ta różnica w podejściu może prowadzić do trudności w określeniu wspólnego kierunku dla projektu.

Należy również uwzględnić fakt, że specjaliści IT często posługują się skrótami, akronimami i terminologią specjalistyczną, która może być niejasna dla osób spoza tej dziedziny. W rezultacie, przedstawiciele biznesowi mogą mieć trudności w zrozumieniu technicznych szczegółów i implikacji, co może prowadzić do braku klarowności w komunikacji oraz do niepełnego zrozumienia zakresu i wymagań projektu.

Z drugiej strony, przedstawiciele biznesowi mogą mieć trudności z wyrażeniem swoich potrzeb w sposób wystarczająco precyzyjny dla zespołu technicznego. Zrozumienie biznesowych celów i oczekiwań jest najważniejsze dla skutecznego wdrożenia technicznego rozwiązania. Jednakże, często biznesowe wymagania mogą być niejasne, nieokreślone lub sprzeczne, co może powodować błędy w interpretacji oraz prowadzić do niezadowolenia z końcowego produktu.

W związku z powyższym, szczególnie ważnym wyzwaniem jest budowanie mostów i wspólnego zrozumienia pomiędzy obiema stronami. Jest to niezbędne do skutecznego radzenia sobie z różnicami w języku, priorytetach i sposobie myślenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu IT.

Znaczenie efektywnej komunikacji biznesowej w IT dla sukcesu projektów

Efektywna komunikacja stanowi fundament udanych projektów IT, wpływając nie tylko na poszczególne etapy realizacji, ale także na końcowy rezultat oraz satysfakcję wszystkich zaangażowanych stron.

Pierwszym aspektem, który należy podkreślić, jest znaczenie komunikacji dla harmonogramu projektu. Klarowna komunikacja biznesowa pozwala na lepsze zrozumienie terminów, zadań i priorytetów, co umożliwia precyzyjne planowanie i zarządzanie czasem. Dzięki temu unika się opóźnień, które mogą wynikać z niejasności lub braku porozumienia w trakcie realizacji poszczególnych etapów projektu.

Kolejnym istotnym aspektem jest wpływ komunikacji na budżet projektu. Niejednokrotnie nieporozumienia i błędne interpretacje wymagań mogą prowadzić do dodatkowych kosztów związanych z poprawianiem błędów lub modyfikacją już zrealizowanych rozwiązań. Dlatego właściwe zrozumienie potrzeb klienta oraz jasna komunikacja pomiędzy zespołami mogą przyczynić się do optymalnego wykorzystania dostępnych środków finansowych.

Jakość końcowego produktu jest również bezpośrednio związana z efektywną komunikacją biznesową. Kiedy zespół techniczny dokładnie rozumie oczekiwania i wymagania klienta, może skoncentrować się na dostarczeniu rozwiązania, które idealnie odpowiada na te potrzeby. Zapobiega to nie tylko błędom wynikającym z niejasności, ale także umożliwia wprowadzenie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, które mogą zwiększyć wartość końcowego produktu.

Satysfakcja klienta powinna być dla zespołów projektowych priorytetem. Kiedy wszyscy są zaangażowani w otwartą i skuteczną komunikację, rośnie zaufanie i poczucie wspólnej odpowiedzialności za rezultat projektu. Pozytywne relacje między zespołem a klientem sprzyjają nie tylko skuteczniejszej współpracy, ale także budowaniu długoterminowych relacji biznesowych, co może przynieść korzyści również w przyszłych projektach.

Efektywna komunikacja pomiędzy biznesem a IT ma bezpośredni wpływ na harmonogram, budżet, jakość produktu oraz satysfakcję klienta i zespołu. Przykładem może być biznes, który jasno komunikuje swoje oczekiwania i wymagania, a zespół IT jest w stanie odpowiednio zinterpretować te informacje i dostosować harmonogram pracy. W rezultacie projekt jest zrealizowany zgodnie z założonym terminem, co przyczynia się zarówno do oszczędności czasu, jak i poprawy satysfakcji zarówno klienta, jak i zespołu projektowego.


Bezwzględnie należy poświęcić należytą uwagę na budowanie jasnych i skutecznych kanałów komunikacji oraz promowanie otwartej i współpracującej atmosfery w zespole projektowym.

Narzędzia i metody ułatwiające komunikację w IT

Wykorzystanie odpowiednich narzędzi do komunikacji biznesu z IT oraz metodologii pracy nie tylko ułatwia wymianę informacji między zespołami i interesariuszami, ale także zapewnia strukturę i efektywność w realizacji projektów.


Narzędzia komunikacyjne, takie jak Slack, Trello czy Jira, stanowią podstawę szybkiej i efektywnej komunikacji w zespole. Dzięki nim członkowie zespołu mogą łatwo wymieniać się informacjami, dzielić się pomysłami oraz monitorować postępy w realizacji zadań. Platformy te oferują także możliwość integracji z innymi narzędziami używanymi w procesie projektowania, co przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i efektywności pracy.

Integracje jakich z powodzeniem można użyć w projektach IT:

  • GitHub/GitLab z Slack - umożliwia automatyczne powiadomienia o zmianach w kodzie źródłowym lub pull requestach bezpośrednio w kanale Slack. Dzięki temu zespół może szybko śledzić postępy w pracy nad kodem i podejmować działania w razie potrzeby.
  • Slack z IDE (Integrated Development Environment) - Niektóre IDE oferują integrację z Slackiem, co pozwala programistom na wysyłanie powiadomień o postępach w pracy lub próśb o kodowe przeglądy bezpośrednio z edytora kodu.
  • Confluence z Jira - pozwala na automatyczne tworzenie dokumentacji projektowej lub instrukcji użytkownika na podstawie zadań lub issue w Jira. Jest to szczególnie przydatne w przypadku projektów wymagających dokumentowania postępów i wyników.
  • Jira z Bitbucketem - umożliwia bezpośrednie powiązanie kodu źródłowego z zadaniami i issue w Jirze. Dzięki temu zespół może śledzić, który fragment kodu jest powiązany z danym zadaniem lub problemem, co ułatwia identyfikację i rozwiązywanie problemów.

Realizując projekty w SKM Group używamy narzędzia Jira, dzięki czemu cały backlog projektowy znajduje się w jednym miejscu oraz mamy możliwość bieżącego śledzenia statusu zadań i reagowania gdy coś idzie niezgodnie z planem. Integrujemy Jirę z Bitbucketem, co przyśpiesza i standaryzuje pracę zespołu, a także pozwala na szybkie poprawki kodu.

Metody pracy Agile i Scrum są coraz częściej wykorzystywane w projektach informatycznych ze względu na ich skuteczność w dynamicznym środowisku. Agile promuje elastyczne podejście do zarządzania projektem IT, podkreślając ciągłą adaptację do zmieniających się warunków oraz skupienie na dostarczaniu wartości dla klienta. Natomiast Scrum zapewnia strukturę i jasność w realizacji zadań poprzez regularne spotkania, krótkie iteracje (sprinty) oraz transparentność w zakresie postępów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak pracujemy przy użyciu Agile i Scruma odsyłamy do naszego wcześniejszego artykułu: https://www.skmgp.com/blog/effective-work-planning-in-scrum


Dodatkowo, warto wspomnieć o narzędziach umożliwiających współpracę na dokumentach i plikach, takich jak Google Docs czy Microsoft Teams, które ułatwiają pracę nad dokumentacją projektową oraz dzielenie się zasobami. Ponadto, platformy do zarządzania wersjami kodu, takie jak GitHub czy GitLab, są niezbędne w pracy programistów, umożliwiając śledzenie zmian, współpracę nad kodem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i integralności projektu.

Wreszcie, nie można zapominać o znaczeniu szkoleń i wsparcia dla zespołu w zakresie korzystania z narzędzi komunikacyjnych i metodologii pracy. Dostęp do odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwala zespołowi skuteczniej wykorzystać dostępne narzędzia do komunikacji biznesu z IT oraz w pełni korzystać z zalet wybranej metodologii. Przyczynia się to do osiągnięcia lepszych wyników w realizacji projektów informatycznych.

Budowanie mostów między IT a Biznesem: Praktyczne strategie zarządzania projektami IT

Aby skutecznie przeciwdziałać wyzwaniom komunikacyjnym między IT a biznesem, istotne jest zastosowanie praktycznych strategii, które umożliwią budowanie mostów i wspólnego zrozumienia pomiędzy obiema stronami. Poniżej przedstawiamy rozszerzenie praktycznych strategii w efektywnej komunikacji w projektach IT.

Edukacja i świadomość terminologii

Jedną z kluczowych strategii jest kontynuowanie edukacji i podnoszenie świadomości dotyczącej terminologii technicznej wśród przedstawicieli biznesu oraz biznesowych aspektów wśród zespołu technicznego. Organizowanie szkoleń, prezentacji i warsztatów tematycznych może pomóc w zrozumieniu i przyswojeniu kluczowych pojęć i zagadnień z obu dziedzin. Tego rodzaju inicjatywy promują wzajemne zrozumienie i ułatwiają komunikację pomiędzy zespołami.

Tłumaczenie wymagań na język techniczny i odwrotnie

Ważną strategią jest umiejętność tłumaczenia wymagań biznesowych na język zrozumiały dla zespołu technicznego oraz terminologii technicznej na język przystępny dla przedstawicieli biznesowych. Używanie konkretnych przykładów, analogii oraz prezentowanie konkretnych scenariuszy może ułatwić zrozumienie skomplikowanych kwestii technicznych lub biznesowych.

Regularne spotkania i warsztaty międzydziałowe

Organizowanie regularnych spotkań i warsztatów międzydziałowych buduje zaufanie i zrozumienie pomiędzy zespołami. Takie spotkania mogą służyć do omawiania postępów projektu, wyjaśniania wątpliwości, identyfikowania problemów oraz podejmowania wspólnych decyzji. Wsparcie menedżera projektu w organizacji takich spotkań może zapewnić, że wszystkie istotne kwestie są poruszane, a wszyscy uczestnicy mają okazję do wyrażenia swoich opinii i potrzeb.

Budowanie kultury otwartej komunikacji i współpracy

Budowanie kultury otwartej komunikacji i współpracy w zespole dobrze wpływa na projekt. Zachęcanie do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz opiniami, a także promowanie dialogu i wzajemnego szacunku może stworzyć atmosferę sprzyjającą budowaniu zaufania i zrozumienia. W ten sposób zespoły mogą działać bardziej efektywnie i sprawnie, osiągając lepsze wyniki w realizacji projektów.

Monitorowanie efektywności komunikacji i działania korekcyjne

Ostatnią, lecz nie mniej istotną strategią jest monitorowanie efektywności komunikacji w trakcie projektu oraz podejmowanie odpowiednich działań korekcyjnych w razie potrzeby. Analiza feedbacku od zespołu oraz interesariuszy projektu może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących obszarów wymagających poprawy lub dalszego rozwoju. Dzięki temu można stale doskonalić proces komunikacji i budować jeszcze silniejsze relacje między zespołami.

Współpraca między zespołami biznesowymi a technicznymi stanowi istotny element udanych projektów informatycznych. Firmy tworzące oprogramowanie na zamówienie muszą stawić czoła wyzwaniom i szczególnie dbać o dobry kontakt między twórcami oprogramowania a przedstawicielami biznesowymi. Jednakże, często napotykamy na wyzwania związane z brakiem zrozumienia i skutecznej komunikacji pomiędzy tymi dwoma sferami. W niniejszym artykule przedstawiliśmy znaczenie klarownej i efektywnej komunikacji w kontekście projektów IT oraz zaprezentowaliśmy praktyczne strategie i narzędzia, które ułatwiają tę wymianę informacji.


W wyzwaniach komunikacyjnych między IT a biznesem zauważyliśmy istotne różnice w priorytetach oraz sposobie myślenia. By uniknąć nieporozumień, ważne jest budowanie mostów i wspólnego zrozumienia pomiędzy obiema stronami. Edukacja, tłumaczenie wymagań na język techniczny i biznesowy oraz regularne spotkania międzydziałowe stanowią kluczowe strategie w tym procesie.


Efektywna komunikacja biznesowa oraz współpraca pomiędzy zespołami biznesowymi a technicznymi są szczególnie istotnymi czynnikami sukcesu projektów informatycznych. Inwestowanie w rozwój umiejętności komunikacyjnych i praktykowanie ich na co dzień przynosi wymierne korzyści w postaci lepszych wyników i satysfakcji zarówno klienta, jak i zespołu.

O autorze
Izabela Węgrecka

Izabela to Project Managerka oraz Scrum Masterka od 6 lat związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami oraz efektywnym zarządzaniu zespołami. Jest liderem ze zdolnością do tworzenia spójnych i zaangażowanych zespołów opartych na wartościach Scrum. Bez względu na skalę projektu potrafi stworzyć dynamiczne środowisko, w którym współpraca, innowacyjność i dostarczanie wartościowych produktów są priorytetami.