Blog

Jak skutecznie zoptymalizować pracę fabryki - Case study

5
min czytania
Down arrow button

Blog >

Jak skutecznie zoptymalizować pracę fabryki - Case study
Case Study

W dzisiejszym sektorze produkcyjnym gdzie tempo zmian i rosnące wymagania klientów są powszechne, efektywność i optymalizacja procesów stają się kluczowymi czynnikami determinującymi sukces. Jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi borykają się firmy produkcyjne jest szybkość realizacji zamówień. Często klienci składający zamówienia oczekują, że będzie ono wysłane już następnego dnia, nie biorąc pod uwagę, że firma produkcyjna ma określoną przepustowość.

W artykule przyjrzymy się bliżej innowacyjnemu systemowi zarządzania produkcją, który został wdrożony w kilku fabrykach dla czołowej firmy wykonującej profesjonalną odzież sportową. Przeanalizujemy zastosowane rozwiązania technologiczne oraz to jak system przyczynił się do poprawy konkurencyjności firmy, skrócenia czasu realizacji zamówień i optymalizacji procesu produkcyjnego. W dalszej części części artykułu dowiesz się, jakie rozwiązania zostały zastosowane oraz jak wpłynęły na codzienną pracę fabryki.

CEL I ZAPOTRZEBOWANIA BIZNESOWE KLIENTA

Dotychczasowy system wymagał usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i wygody działania. Głównym zadaniem było wprowadzenie wymaganych unowocześnień nie zakłócając przy tym procesu produkcji. Szczególnej uwagi wymagała wydajność fabryki oraz skuteczne nią zarządzanie. Odgrywa to ważną rolę w zapewnieniu sukcesu operacyjnego i osiąganiu wysokich standardów produkcyjnych.

Dużym wyzwaniem w codziennej pracy fabryki jest zachowanie ciągłego i maksymalnego obłożenia pracy, tak aby była jak najbardziej wydajna. Każdy przestój w produkcji może prowadzić do straty czasu i kosztów. Zachowanie ciągłego obłożenia pracy jest kluczowe dla zapewnienia, że fabryki działają sprawnie i produkują jak najwięcej jednostek w danym czasie. Drugim ważnym aspektem jest priorytetyzacja zadań, która okazuje się niezbędnym elementem skutecznego zarządzania wydajnością. Pozwala na wyznaczenie celów, określenie najważniejszych działań i alokację zasobów w taki sposób, aby osiągnąć optymalne wyniki. Poprzez priorytetyzację, fabryka może skupić się na kluczowych obszarach, unikając rozpraszania uwagi i zapewniając efektywne wykorzystanie czasu i zasobów.

JAK DZIAŁA SYSTEM PRZYDZIELANIA I DYSPONOWANIA PUNKTAMI

Dla poprawy wydajności fabryki została wdrożona funkcjonalność przydzielania punktów, którymi mogą dysponować fabryki podczas trwania procesu produkcyjnego. Managerowie odpowiedzialni za poprawną i wydajną pracę fabryki określają w punktach tygodniową przepustowość fabryki. Każde złożone zamówienie to produkt, który należy wyprodukować i posiada on swój punktowy ‘koszt’. Dla przykładu jeśli mamy zamówienie, którego koszt produkcji to 20 punktów, a tygodniowa przepustowość fabryki to 1000 punktów oznacza to, że fabryka może wyprodukować w tym tygodniu 50 takich zamówień.

Przydzielane punkty są idealną miarą do monitorowania tempa pracy fabryki oraz prognozowania ilości pracy, którą można zrealizować w ramach jednego tygodnia. Dzięki temu, że konkretna fabryka ma z góry przydzieloną określoną ilość punktów do użycia w danym tygodniu, unika się przeciążeń i zbierania większej ilości zamówień, niż fabryka jest w stanie wyprodukować. Klienci otrzymują rzetelną informację o realnym terminie realizacji zamówienia.

Punkty, którymi fabryka może dysponować, przydzielane są dla każdego tygodnia osobno w systemie obsługującym zamówienia. Dzięki temu, osoby zarządzające bardzo szybko mogą reagować na różne czynniki determinujące produkcję, takie jak sezonowość, zmieniający się popyt rynkowy czy dostępność materiałów.

Pokazanie procesu od fabryki do konsumenta
Schemat organizacyjny

W momencie, gdy fabryka ma zdefiniowaną ilość punktów, może przydzielać je dla swoich dystrybutorów i sub-dystrybutorów, którzy mogą dzielić się punktami ze swoimi dealerami. Każdy z produktów, który jest sprzedawany przez dealerów ma przypisaną konkretną wartość punktową. Dodając do zamówienia produkty, sumują się również punkty, dzięki czemu dealer wie, jaką liczbę punktów wykorzysta przy bieżącym zamówieniu oraz jaka liczba punktów zostanie mu do wykorzystania w kolejnych zamówieniach.

System jest przygotowany w taki sposób, aby w przypadku braku punktów u dealera mógł on skorzystać z punktów dystrybutora a także z punktów fabryki, jeśli te zostaną niewykorzystane. Fabryka także może zostawić sobie pulę rezerwową, którą nie dysponuje wśród swoich dystrybutorów. Pozwala to na reagowanie w przypadku dodatkowych, często nieplanowanych ale priorytetowych zamówień.

Przygotowując tego typu funkcjonalność, kluczowym było dokładne zrozumienie wymagań klienta oraz przeanalizowanie wielu scenariuszy mogących mieć wpływ na działanie systemu. W tym przypadku należało obsłużyć nie tylko możliwość przydzielania punktów oraz ich zużycia przez dealerów, przenoszenia punktów pomiędzy tygodniami ale również możliwość anulowania zamówień i wielopoziomowego zwrotu punktów.

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 • Architektura systemu:

System początkowo stworzony był w technologii WebForms z użyciem Visual Basic’a i systematycznie jest migrowany do nowszych technologii. Obecnie do nowych funkcjonalności używany jest framework .NET 4.6.1 z wykorzystaniem języka C# dla API (RESTful API). API działa w oparciu o podejście database-first i wykorzystuje EntityFramework do połączenia z bazą danych. Komponenty systemu są ze sobą połączone, umożliwiając odpytywanie API i wyświetlanie zwracanych danych.

 • Algorytmy i logika przydzielania punktów:

Dysponowanie punktami działa na zasadzie hierarchicznego przypisywania punktów, zaczynając od fabryk i przechodząc przez dystrybutorów do dealerów. Ma to na celu optymalne rozdzielenie dostępnych punktów pomiędzy uczestników systemu, jednocześnie uwzględniając ewentualne ograniczenia i konflikty.

Punkty są przydzielane od góry do dołu na konkretny tydzień w danej fabryce. Jeżeli punkty nie zostały jeszcze przydzielone (i nie są zarezerwowane) na poziomie fabryki, trafiają do puli danego poziomu.

Na przykład, jeżeli fabryka ma 2000 punktów na dany tydzień, zarezerwuje 200 punktów, a 100 punktów zostanie przydzielonych konkretnemu dystrybutorowi, to w puli wolnej pozostanie 1700 punktów. System zawsze stara się pobierać punkty podczas składania zamówienia z najniższego dostępnego poziomu. Kolejność pobierania punktów, mając dostęp do wszystkich puli, jest następująca: punkty dealera, pula sub-dystrybutora, pula dystrybutora, pula fabryki, zarezerwowane punkty fabryki.

System umożliwia wykonanie różnych operacji, takich jak:

 • Ustawianie punktów na wszystkich poziomach
 • Wykorzystanie punktów do złożenia zamówienia
 • Cofanie zamówienia (zwracanie punktów do wybranej puli).
 • Przenoszenie zamówienia na inny tydzień jak również migracja punktów (zwrot punktów do puli tygodnia z którego są przenoszone i obciążenie puli w tygodniu docelowym)

Fragment kodu - przykład do wizualizacji
Urywek kodu – funkcjonalność przydzielania punktów

 • Testowanie i monitorowanie

Zostały dodane testy jednostkowe dla funkcjonalności związanych z punktami, zapewniając stabilność i poprawność działania systemu. Testy te obejmują scenariusze takie jak włączenie oraz wyłączenie puli, dodawanie/rezerwowanie punktów i pobieranie punktów.

REZULTAT POPRAWIAJĄCY WYDAJNOŚĆ FABRYKI

Funkcjonalność, która została wprowadzona do systemu fabryki przyczyniła się do:

 • Poprawy efektywności produkcji: Dzięki funkcjonalności fabryka może lepiej planować i zarządzać procesem produkcyjnym, co prowadzi do zwiększenia efektywności produkcji.
 • Unikania opóźnień w produkcji: Przydzielanie punktów umożliwia lepsze prognozowanie ilości pracy, co pozwala fabryce obsłużyć zamówienia w terminie i uniknąć opóźnień w dostawach dla klientów.
 • Równomiernego rozłożenia obciążenia pracy: Przydzielanie i wykorzystywanie punktów pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia pracy pomiędzy różnymi tygodniami, dystrybutorami i dealerami. To pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, maszyn i materiałów oraz przekłada się na zwiększoną wydajność i redukcję strat.
 • Elastyczne reagowanie na zmienne warunki rynkowe: Wprowadzona funkcjonalność umożliwia fabryce dostosowanie priorytetów i alokowanie punktów w zależności od bieżących potrzeb, co pozwala skoncentrować się na produkcji produktów, które są najbardziej poszukiwane przez klientów w danym okresie.

Wprowadzenie funkcjonalności przydzielania i dysponowania punktami przyczyniło się do usprawnienia pracy fabryki poprzez lepsze zarządzanie, optymalizację procesów, unikanie przeciążeń, redukcję opóźnień i elastyczne reagowanie na zmienne warunki rynkowe. Dzięki temu fabryka może utrzymać konkurencyjność, zwiększyć efektywność i dostarczać wysokiej jakości produkty w terminie. Poprzez tego typu funkcjonalności fabryka radzi sobie z negatywnymi skutkami nadpodaży takimi jak opóźnienia w dostawach, niewystarczającą ilość materiałów produkcyjnych i frustracją u klientów.

O autorze
Izabela Węgrecka

Izabela to Project Managerka oraz Scrum Masterka od 6 lat związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami oraz efektywnym zarządzaniu zespołami. Jest liderem ze zdolnością do tworzenia spójnych i zaangażowanych zespołów opartych na wartościach Scrum. Bez względu na skalę projektu potrafi stworzyć dynamiczne środowisko, w którym współpraca, innowacyjność i dostarczanie wartościowych produktów są priorytetami.