Blog

Metody skutecznego zarządzania projektami IT

8
min czytania
Down arrow button

Blog >

Metody skutecznego zarządzania projektami IT
Agile

Zarządzanie projektami IT to proces planowania, organizacji, monitorowania i kontrolowania zasobów, działań oraz czasu w celu skutecznego wdrażania projektów związanych z technologią informatyczną. Obejmuje ono szeroki zakres działań, od określenia celów projektu po jego zakończenie, obejmując jednocześnie zarządzanie ryzykiem, komunikacją, zespołem projektowym, budżetem i dostarczaniem produktów.

Kluczowe aspekty zarządzania projektami IT

 • Definiowanie celów projektu czyli określenie jasnych i mierzalnych celów projektu, które są zgodne z celami organizacji.
 • Planowanie projektu czyli opracowywanie szczegółowego planu projektu, uwzględniającego zadania, harmonogram, zasoby i budżet.
 • Zarządzanie zespołem czyli tworzenie efektywnego zespołu projektowego, definiowanie ról i odpowiedzialności, a także motywowanie członków zespołu.
 • Monitorowanie postępu to regularne śledzenie postępu projektu, identyfikacja ewentualnych opóźnień i podejmowanie działań korygujących.
 • Zarządzanie ryzykiem czyli identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem, aby zminimalizować wpływ nieprzewidzianych zdarzeń na projekt.
 • Komunikacja to ustanowienie skutecznych kanałów komunikacji, zarówno wewnątrz zespołu, jak i z interesariuszami zewnętrznymi.
 • Dostarczanie wartości biznesowej czyli koncentrowanie się na dostarczaniu wartości biznesowej poprzez realizację celów projektu.

Rola efektywnego zarządzania projektami w sukcesie przedsięwzięć IT

W środowisku, gdzie zmiany są szybkie, a wymagania ewoluują, umiejętne kierowanie projektem staje się nieodzownym elementem osiągania założonych celów. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty roli zarządzania projektami w kontekście sukcesu przedsięwzięć IT.

Aspekty dobrego zarządzania projektem dla pracownika:

 • Zapewnienie klarownych celów i terminów umożliwia pracownikom skupienie się na zadaniach. Eliminacja niejasności i utrzymanie terminów prowadzi do wyższej efektywności pracy.
 • Świadome identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem eliminuje niepewność. Pracownicy czują się pewniej, gdy znają potencjalne wyzwania i są przygotowani na nie.
 • Otwarta i skuteczna komunikacja buduje zaangażowanie i motywację pracowników. Informowanie ich o postępie projektu oraz zmianach w planie pozwala utrzymać klarowność.
 • Umiejętność elastycznego dostosowywania się do zmian pomaga pracownikom rozwijać umiejętności adaptacyjne. Zespoły są bardziej otwarte na innowacje.

Aspekty dobrego zarządzania projektem dla klienta:

 • Terminowe dostarczenie produktu zgodnie z oczekiwaniami klienta buduje zaufanie i zwiększa satysfakcję. Klient może mieć pewność, że otrzyma gotowy produkt w ustalonym czasie.
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem redukuje prawdopodobieństwo opóźnień i zmian w projekcie, co przekłada się na satysfakcję klienta.
 • Regularna komunikacja z klientem umożliwia bieżące dostosowywanie produktu do jego oczekiwań. Klient czuje się zaangażowany w proces tworzenia.
 • Możliwość dostosowania projektu do zmieniających się potrzeb klienta sprawia, że produkt lepiej spełnia jego oczekiwania.

Aspekty dobrego zarządzania projektem dla produktu:

 • Zachowanie terminów pozwala na skoncentrowanie się na jakości. Brak pośpiechu umożliwia zespołowi programistycznemu dokładne przetestowanie produktu, co przekłada się na jego jakość.
 • Planning for potential problems helps minimize their impact on the final product.
 • Unikanie nieporozumień i błędów poprzez skuteczną komunikację przekłada się na lepszą jakość produktu.
 • Elastyczność wobec zmian pozwala na lepsze dostosowanie produktu do aktualnych wymagań rynkowych.

Metody Zarządzania Projektami IT

Scrum

Scrum to inkrementalna i iteracyjna metodyka zarządzania projektami, szczególnie zaprojektowana do obszaru rozwoju oprogramowania. Jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej elastycznych ram pracy Agile, umożliwiającą zespołom projektowym dostarczanie wartościowego oprogramowania w sposób efektywny i dostosowujący się do zmieniających się warunków rynkowych czy klienta.

Scrum bazuje na krótkich, zazwyczaj dwutygodniowych, iteracjach nazywanych sprintami. Każdy sprint ma na celu dostarczenie konkretnego i gotowego do użycia elementu produktu, który następnie jest inkrementalnie dodawany do już istniejącego produktu. To podejście umożliwia klientowi korzystanie z nowości w miarę ich tworzenia.

W środowisku, gdzie wymagania klienta mogą ewoluować w trakcie projektu, Scrum wykazuje się dużą elastycznością. Zmiany w wymaganiach mogą być wprowadzane nawet w trakcie trwania sprintu, co umożliwia szybką adaptację do nowych warunków. Rola Product Ownera, reprezentującego interesariuszy projektu, wprowadza silne zorientowanie na klienta. Decyzje dotyczące priorytetów w backlogu produktu są podejmowane w oparciu o wartość biznesową dla klienta, co zapewnia dostarczanie najważniejszych funkcji jako pierwszeństwo.

Scrum promuje otwartość i transparentność. Codzienne stand-upy, sprint review oraz retrospektywy sprzyjają regularnej komunikacji wewnątrz zespołu i z interesariuszami. To umożliwia zrozumienie postępu projektu i bieżących wyzwań. Zespół Scrumowy jest autonomiczny i samodzielny. W trakcie sprintu, zespół sam organizuje swoją pracę, podejmuje decyzje dotyczące rozwiązania problemów i dba o osiągnięcie celów sprintu. To sprzyja zwiększeniu zaangażowania i odpowiedzialności członków zespołu.

Tradycyjne podejścia: Waterfall

Waterfall, znane również jako model kaskadowy, to jedno z tradycyjnych podejść do zarządzania projektami, które w odróżnieniu od metodyki Scrum, kładzie nacisk na sekwencyjne i linearyjne wykonywanie działań. Podejście to jest szczególnie efektywne w projektach, gdzie wymagania są dobrze zdefiniowane od samego początku i nie podlegają znacznym zmianom w trakcie realizacji. W podejściu Waterfall każda z faz projektu jest realizowana po kolei, bez możliwości powrotu do poprzedniej fazy. Decyzje są podejmowane na podstawie założeń przyjętych we wcześniejszych fazach.

Klasycznie, fazy te obejmują:

 • Definicję (Requirements): Określenie wymagań projektu.
 • Projektowanie (Design): Stworzenie dokładnych specyfikacji technicznych na podstawie wymagań.
 • Implementację (Implementation): Faza, w której zaczyna się kodowanie i rozwijanie produktu.
 • Testy (Testing): Sprawdzanie zgodności produktu z założeniami i spełnianie ustalonych standardów.
 • Wdrożenie (Deployment): Wprowadzanie produktu do użytku.

Projekt jest szczegółowo planowany na etapie początkowym, a harmonogram i zakres prac są zatwierdzane przed rozpoczęciem kolejnych faz. Duży nacisk kładziony jest na tworzenie szczegółowej dokumentacji w każdej fazie projektu. Dokumenty te pełnią funkcję umożliwiającą śledzenie postępu prac.

Tradycyjne podejście Waterfall jest nadal stosowane w wielu projektach, zwłaszcza tam, gdzie wymagania są stabilne i zmiany są mało prawdopodobne

Dynamiczne podejścia: Kanban, Extreme Programming (XP)

Kanban to dynamiczne podejście do zarządzania projektami oparte na zasadzie wizualizacji procesu pracy i kontrolowania przepływu zadań. Jest często stosowane w projektach, w których wymagania klienta są zmiennymi i istnieje potrzeba ciągłej adaptacji do nowych priorytetów.

Podstawowym narzędziem w Kanban jest tablica, na której umieszcza się karty zadaniami, reprezentującymi konkretne prace do wykonania. Tablica jest podzielona na kolumny odzwierciedlające różne etapy procesu, takie jak "Do Zrobienia", "W Trakcie" i "Zrobione". Kanban umożliwia elastyczne dodawanie, usuwanie i modyfikowanie zadań w zależności od zmieniających się potrzeb projektu. Dzięki temu proces dostawy jest ciągły.

Kanban wprowadza limity dla ilości zadań, które mogą znajdować się jednocześnie w danym etapie procesu. Ograniczenia te pomagają utrzymać równowagę i zapobiegać przeciążeniu zespołu pracowniczego.

Extreme Programming (XP) to metodyka zespołowego programowania, której celem jest dostarczanie oprogramowania o wysokiej jakości poprzez zastosowanie szeregu praktyk i zasad. Jest często stosowane w projektach, w których innowacyjność, jakość kodu i szybkie dostarczanie produktu są kluczowe. Dwóch programistów pracuje razem na jednym zadaniu, co pozwala na dzielenie się wiedzą, wzajemne sprawdzanie i utrzymanie wysokiej jakości kodu.

Projekt rozwijany jest w krótkich cyklach, najczęściej trwających od jednego do trzech tygodni. To umożliwia ciągłą dostawę wartościowego produktu.

Duży nacisk kładzie się na pisanie testów automatycznych, co pozwala na szybkie wykrywanie i naprawianie błędów. Integracja kodu dokonywana jest często, czasem nawet kilka razy dziennie, aby unikać problemów z integracją w późniejszym etapie projektu. Programiści pracują parami, co przyczynia się do lepszego zrozumienia projektu, podniesienia jakości kodu oraz zwiększenia efektywności.

Zarówno Kanban, jak i Extreme Programming (XP) to dynamiczne podejścia, które pozwalają na elastyczne dostosowywanie się do zmian w trakcie projektu. Kanban kładzie nacisk na wizualizację procesu i równomierny przepływ pracy, podczas gdy XP skupia się na praktykach programistycznych, które mają na celu zapewnienie wysokiej jakości kodu i szybkiej dostawy produktu. Oba te podejścia zdobyły popularność w środowiskach, gdzie innowacyjność, jakość i szybkość dostawy są kluczowymi elementami sukcesu projektu.

Hybrydowe podejścia: PRINCE2, AgilePM

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) to hybrydowe podejście do zarządzania projektami, łączące elementy metodyki klasycznej z elastycznymi praktykami. Jest często stosowane w dużych organizacjach, gdzie istnieje potrzeba kontrolowania procesów przy jednoczesnym dostosowywaniu się do zmieniających się warunków projektowych.

Metoda ta wprowadza precyzyjną strukturę projektu, zdefiniowaną poprzez role, produkty i etapy. Każda rola ma swoje klarowne obowiązki, co pomaga w nadzorowaniu procesów. Projekt w PRINCE2 jest podzielony na etapy, a każdy etap kończy się oceną oraz decyzją o kontynuacji projektu. To umożliwia kontrolę postępu i zwiększa pewność co do osiągnięcia celów. Decyzje podejmowane są na różnych poziomach w hierarchii projektu. Koncepcja "kierowania według wyjątków" umożliwia lokalne rozwiązywanie problemów na niższych szczeblach, jednocześnie utrzymując kontrolę na poziomie zarządzania. PRINCE2 kładzie nacisk na zrozumienie biznesu, potrzeb klienta i dostarczanie wartości biznesowej.

AgilePM (Agile Project Management) to hybrydowe podejście łączące zasady Agile z pewnymi elementami tradycyjnego zarządzania projektami. Stworzone z myślą o dostarczaniu wartościowego oprogramowania w dynamicznych środowiskach biznesowych.

Projekty realizowane są w krótkich, iteracyjnych cyklach, co umożliwia ciągłą dostawę wartościowego oprogramowania. Klient aktywnie uczestniczy w procesie projektowym, określając priorytety i mając możliwość wprowadzania zmian nawet w trakcie trwania projektu. AgilePM umożliwia szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych czy klienta, co przyczynia się do zwinności projektu.

Zarówno PRINCE2, jak i AgilePM to hybrydowe podejścia, które łączą elementy tradycyjne z elastycznymi praktykami. PRINCE2 skupia się na precyzyjnej strukturze projektu i kontrolowaniu procesów, podczas gdy AgilePM stawia na zwinność, adaptację do zmian i aktywne zaangażowanie klienta. Obydwa te podejścia są dostosowywane do różnych kontekstów i potrzeb organizacji.

Zalety i wyzwania Scrum w zarządzaniu projektami IT

Zalety Scrum:

 • Szybka dostawa wartości - Scrum umożliwia regularną dostawę wartościowego oprogramowania poprzez krótkie iteracje (sprinty), co pozwala klientowi korzystać z nowości w miarę postępu prac.
 • Elastyczność wobec zmian - Zmiany w wymaganiach klienta mogą być wprowadzane nawet w trakcie trwania sprintu, co pozwala na dostosowanie projektu do zmieniających się potrzeb.
 • Zorientowanie na klienta - Rola Product Ownera zapewnia zorientowanie na klienta poprzez priorytetyzację zadań w oparciu o wartość biznesową, co umożliwia dostarczanie najważniejszych funkcji jako pierwszeństwo.
 • Transparentność i komunikacja - Codzienne stand-upy, sprint review oraz retrospektywy sprzyjają regularnej komunikacji wewnątrz zespołu i z interesariuszami, co zwiększa zrozumienie postępu projektu.
 • Zespoły samodzielne i zaangażowanie - Zespół Scrumowy jest samodzielny, co sprzyja zaangażowaniu i kreatywności członków zespołu. Każdy ma określone role i odpowiedzialności.
 • Redukcja ryzyka - Regularne iteracje pozwalają na identyfikację i zarządzanie ryzykiem na bieżąco, co minimalizuje potencjalne problemy w dłuższej perspektywie.
 • Efektywne wykorzystanie zasobów - Scrum pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów poprzez skoncentrowanie się na najważniejszych zadaniach i eliminowanie zbędnych prac.

Wyzwania Scrum:

 • Brak struktury dla niektórych zespołów - Dla niektórych zespołów, zwłaszcza tych niedoświadczonych, brak tradycyjnej hierarchii i precyzyjnych wytycznych może prowadzić do nieefektywności.
 • Wymagane zaangażowanie klienta - Skuteczność Scrum wymaga aktywnego zaangażowania klienta, co może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy klient nie jest dostępny lub nie ma czasu na regularne spotkania.
 • Potrzeba dojrzałości zespołu - Scrum działa najlepiej, gdy zespół jest dojrzały i zdolny do samodzielnego zarządzania pracą. W przypadku zespołów o niskim stopniu dojrzałości, mogą wystąpić trudności w implementacji Scrum.
 • Ryzyko nadmiernego skupienia na szybkości - Skupienie się jedynie na szybkości dostawy może prowadzić do pominięcia procesów zapewniających wysoką jakość i trwałość oprogramowania.
 • Trudność w szacowaniu czasu - Szacowanie czasu na poszczególne zadania może być trudne, co może wpływać na zdolność przewidywania czasu zakończenia projektu.
 • Wyzwania związane z dystrybucją zespołów - Praca w zespołach zdalnych może prowadzić do wyzwań komunikacyjnych i koordynacyjnych, co może wpływać na efektywność Scrum.
 • Zmęczenie zespołu - Ciągłe dostarczanie wartości w krótkich cyklach może prowadzić do zmęczenia zespołu, zwłaszcza gdy prace są intensywne i wymagające.
 • Potencjalne problemy z zarządzaniem wieloma projektami - Koordynacja wielu projektów Scrumowych może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w przypadku dużych organizacji pracujących nad wieloma produktami jednocześnie.

Mimo wyzwań, Scrum pozostaje jedną z najbardziej popularnych i skutecznych metodyk w zarządzaniu projektami IT, zwłaszcza w projektach, gdzie szybka dostawa wartości i elastyczność są kluczowe. Skuteczność Scrum zależy jednak od odpowiedniego wdrożenia i dostosowania do konkretnych potrzeb organizacji.

W kontekście metod zarządzania projektami IT, Scrum to dynamiczna metodyka, szczególnie efektywna w obszarze rozwoju oprogramowania. Bazuje na krótkich iteracjach, elastyczności wobec zmian i zorientowaniu na klienta. Waterfall to tradycyjne podejście, sekwencyjne i linearyjne, skuteczne w projektach z dobrze zdefiniowanymi wymaganiami. Kanban i Extreme Programming (XP) reprezentują dynamiczne podejścia, gdzie Kanban kładzie nacisk na wizualizację procesu, a XP na praktyki programistyczne i szybką dostawę produktu.

Hybrydowe podejścia, takie jak PRINCE2 i AgilePM, łączą elementy tradycyjne z elastycznymi praktykami. PRINCE2 skupia się na precyzyjnej strukturze i kontrolowaniu procesów, podczas gdy AgilePM stawia na zwinność i adaptację do zmian. Obydwa te podejścia są dostosowywane do różnych kontekstów i potrzeb organizacji.

Zalety Scrum w zarządzaniu projektami IT obejmują szybką dostawę wartości, elastyczność wobec zmian, zorientowanie na klienta, transparentność i efektywne wykorzystanie zasobów. Jednakże, wyzwania, takie jak brak struktury dla niektórych zespołów czy konieczność zaangażowania klienta, mogą wpływać na skuteczność Scrum. Mimo to, Scrum pozostaje jedną z najbardziej popularnych i skutecznych metodyk w projektach IT, wymagając jednocześnie odpowiedniego dostosowania do konkretnych kontekstów i potrzeb organizacji.

O autorze
Izabela Węgrecka

Izabela to Project Managerka oraz Scrum Masterka od 6 lat związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami oraz efektywnym zarządzaniu zespołami. Jest liderem ze zdolnością do tworzenia spójnych i zaangażowanych zespołów opartych na wartościach Scrum. Bez względu na skalę projektu potrafi stworzyć dynamiczne środowisko, w którym współpraca, innowacyjność i dostarczanie wartościowych produktów są priorytetami.