Blog

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu projektami IT

6
min czytania
Down arrow button

Blog >

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu projektami IT
AI

Zarządzanie projektami IT to zadanie wymagające precyzji, elastyczności i zdolności do podejmowania szybkich decyzji. Sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej pomocnym narzędziem dla project managerów.

Umożliwia automatyzację rutynowych zadań, optymalizację procesów i dostarczanie cennych informacji analitycznych. W tym artykule dowiecie się, jak AI może wspomóc pracę project managera i jakie narzędzia oparte na tej technologii są dostępne na rynku.

AUTOMATYZACJA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Jednym z kluczowych aspektów zarządzania projektami IT jest efektywne zarządzanie zasobami, harmonogramem i budżetem. To główne czynniki, od których często uzależniony jest sukces projektu. AI może pomóc w automatyzacji wielu rutynowych zadań, takich jak planowanie spotkań, monitorowanie postępu projektu czy aktualizowanie dokumentacji.

Po pierwsze Planowanie i harmonogramowanie. AI analizuje dane historyczne i bieżące, uwzględniając różne czynniki wpływające na projekt, takie jak zasoby, priorytety, dostępność członków zespołu i ryzyko. Dzięki temu jest w stanie zaproponować optymalne rozkłady zadań i terminy realizacji, co znacznie ułatwia zarządzanie projektami. Na podstawie analizy danych i uwzględniania różnych czynników AI jest w stanie generować optymalne harmonogramy projektu. Optymalność oznacza, że harmonogram uwzględnia wszystkie dostępne informacje i dąży do osiągnięcia celów projektu w sposób efektywny i sprzyja zminimalizowaniu ryzyka.

AI może proponować różne scenariusze harmonogramu, uwzględniając różne priorytety, dostępność zasobów i strategie zarządzania ryzykiem. Dzięki temu project manager może wybrać najbardziej odpowiednią ścieżkę dla projektu, która zapewni optymalne wyniki.

Po drugie Monitorowanie postępu projektu. Systemy AI mogą śledzić postęp projektu na bieżąco, analizując dane dotyczące wydajności zespołu, wykorzystania zasobów i osiągniętych celów. Jeśli projekt zmienia się lub napotyka na trudności, AI może ostrzec project managera i zaproponować strategie naprawcze. Systemy AI są w stanie wykrywać problemy i ryzyko w projekcie z wyprzedzeniem. Na podstawie analizy danych AI może zasygnalizować o potencjalnych problemach, takich jak opóźnienia w harmonogramie, nadmierna alokacja zasobów czy inne ryzyka projektów.

Po trzecie Zarządzanie budżetem. AI jest w stanie pomóc w monitorowaniu wydatków projektu i przewidywaniu kosztów na podstawie dostępnych danych. Dzięki temu można unikać nadmiernej alokacji środków lub niespodziewanych przekroczeń budżetu. Dzięki wykorzystaniu AI w zarządzaniu budżetem projektu IT, project manager ma lepszą kontrolę nad finansami projektu. Może lepiej przewidywać koszty, unikać nadmiernego zużycia środków i szybko reagować na zmiany w projektach, co przekłada się na bardziej efektywne i ekonomiczne zarządzanie projektami IT.

ANALIZA DANYCH I PROGNOZOWANIE

Sztuczna inteligencja analizuje duże ilości danych pozwalając na identyfikację, ocenę i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami generuje również cenne prognozy, co jest niezwykle przydatne w pracy project managera.

Istnieją cztery główne obszary, w których sztuczna inteligencja odgrywa ważną rolę:

 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk

Sztuczna inteligencja analizuje dostępne informacje, zarówno bieżące, jak i te historyczne, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla projektu. Wykorzystuje różne źródła danych, najczęściej są to dane z poprzednich projektów identyfikując, jakie rodzaje ryzyka występowały wcześniej i jakie były ich skutki. Na tej podstawie może przewidywać podobne zagrożenia w nowych projektach. Taka identyfikacja może również przebiegać na podstawie danych z już trwającego projektu gdzie AI monitoruje bieżące wydarzenia i czynniki wpływające na projekt, takie jak postęp prac, wydajność zespołu, dostępność zasobów czy zmiany w harmonogramie.

 • Analiza czynników wpływających na ryzyko

AI przeprowadza analizę różnych czynników ryzyka, uwzględniając ich wpływ na projekt. W tym celu może badać np. powiązania między ryzykami. AI może przeprowadzić analizę jakie ryzyka mogą być ze sobą powiązane, a ich realizacja może wzajemnie na siebie wpływać. To umożliwia holistyczne spojrzenie na ryzyko projektu. W podobny sposób można ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych zagrożeń. To pozwala na priorytetyzację ryzyk, koncentrując się na tych o większym potencjalnym wpływie. Ważną kwestią są także potencjalne skutki realizacji ryzyka w tym wpływ na harmonogram, koszty, jakość projektu oraz zadowolenie klienta.

 • Sugestie działań zapobiegawczych

Na podstawie analizy ryzyka sztuczna inteligencja jest w stanie generować sugestie działań zapobiegawczych. AI może sugerować, jakie strategie można zastosować, aby zminimalizować ryzyko lub złagodzić jego skutki. To może obejmować plany awaryjne, zmiany w harmonogramie czy dostosowania w alokacji zasobów. Kolejną kwestią, w której AI może okazać się pomocna są ostrzeżenia przed potencjalnymi ryzykami. Sztuczna inteligencja jest w stanie ostrzec project managera na bieżąco, gdy identyfikuje potencjalne ryzyka. To pozwala na szybkie reagowanie i podejmowanie działań zapobiegawczych, zanim ryzyko się zmaterializuje.

 • Optymalizacja zarządzania ryzykiem

AI umożliwia project managerowi optymalizację zarządzania ryzykiem głównie poprzez dostosowanie strategii na podstawie postępu projektu. Sztuczna inteligencja może monitorować postęp projektu i dostosować strategie zarządzania ryzykiem w miarę potrzeb, uwzględniając zmiany w projekcie. Podobnie w przypadku szybkiego reagowania na zmiany warunków. Sztuczna inteligencja pozwala na natychmiastową reakcję na zmiany w projekcie, identyfikując nowe ryzyka i dostosowując plan zarządzania ryzykiem.

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

W codziennej pracy project managera nie ma nic tak ważnego jak skuteczna obustronna komunikacja. Szczególnie ważne jest dobre rozumienie zespołu i bieżąca pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych wyzwań. Sztuczna inteligencja może znacznie poprawić jakość komunikacji, dostosowując ją do indywidualnych preferencji i stylów pracy członków zespołu.

Aby dostosować swój sposób komunikacji do członków zespołu sztuczna inteligencja wspiera project managerów dzięki analizie preferencji komunikacyjnych. Przykładowymi danymi podlegającymi analizie mogą być np. kanały komunikacji, godziny aktywności, czy preferowany format informacji.

 • Preferowany kanał komunikacji: czasem pracownicy mogą preferować komunikację drogą mailową, inni zaś korzystanie z platformy do komunikacji w czasie rzeczywistym.
 • Częstotliwość aktualizacji: Niektórzy wolą regularne krótkie aktualizacje, podczas gdy inni woleliby mniej częste, bardziej szczegółowe raporty.
 • Format informacji: Dla niektórych członków zespołu łatwiejsze do przyswajania mogą być prezentacje wizualne, podczas gdy inni wolą bardziej tekstowe raporty.

Oprócz podstawowych wyżej wymienionych analiz, jednym z ciekawszych kwestii jest automatyczne tłumaczenie języka. W międzynarodowych zespołach AI może automatycznie tłumaczyć komunikaty, ułatwiając współpracę między członkami z różnych regionów.

Poza komunikacją drugim ważnym elementem jest Zarządzanie wiedzą. Istotne jest aby nie tylko zebrać wszelkie pliki oraz informację od klienta ale również umiejętnie przekazać je zespołowi i umieścić w miejscu do którego każdy ma dostęp. AI daje możliwości gromadzenia i klasyfikowania wiedzy z projektów, co ułatwia dostęp do informacji i skraca czas rozwiązywania problemów. Główny zakres ułatwień AI:

 • Dokumentacja projektu: Sztuczna inteligencja analizuje dokumentację projektu, identyfikując i kategoryzując informacje, co ułatwia późniejszy dostęp do nich.
 • Komunikacja zespołowa: AI monitoruje komunikację w zespole, identyfikując tematy, które są kluczowe dla projektu, oraz ekstrahując wartościowe informacje.
 • Raporty i analizy: AI może analizować raporty z postępu projektu, identyfikując kluczowe osiągnięcia, problemy i strategie rozwiązania.
 • Indeksowanie zasobów: Sztuczna inteligencja tworzy indeks zasobów, dzięki czemu członkowie zespołu mogą łatwo wyszukać informacje dotyczące konkretnego zagadnienia.
 • Tworzenie baz wiedzy: AI może automatycznie generować bazy wiedzy, które zawierają kluczowe informacje, procedury, i rozwiązania problemów z poprzednich projektów.
 • Rekomendacje treści: Na podstawie analizy preferencji i historii korzystania z zasobów, AI może rekomendować treści, które są najbardziej wartościowe dla danego członka zespołu.

NARZĘDZIA OPARTE NA AI DLA PROJECT MANAGERÓW

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji dla project managerów są projektowane w celu usprawnienia zarządzania projektami poprzez automatyzację procesów, analizę danych oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji.

Oto kilka narzędzi ułatwiających pracę project managerowi:

Jira Software z Inteligentnymi sugestiami

Funkcje, które posiada to m.in. sugerowanie priorytetów na podstawie historii projektów, inteligentne mapowanie zadań do odpowiednich członków zespołu oraz automatyczne generowanie raportów na podstawie danych projektowych.

Screen przedstawiający podgląd funkcji Jira Software

ClickUp z Automatyzacją Zadań


Funkcje, które posiada to automatyczne generowanie list zadań na podstawie analizy projektów, sugerowanie zmian w harmonogramie na podstawie analizy postępu projektu oraz personalizacja interfejsu w zależności od preferencji użytkownika.

Asana Intelligence


Tworzy i optymalizuje przepływy pracy w skali całej organizacji. Pozwala na automatyczne generowanie pól niestandardowych, aby wspierać współpracę między funkcyjną. Pozwala przygotować roboczą wersję celu na podstawie dotychczasowych danych dotyczących wydajności.

Screen przedstawiający podgląd funkcji Asana Intelligence

Forecast


Funkcje, jakie posiada to analiza danych historycznych projektów, prognozowanie czasu trwania zadań i całego projektu oraz uwzględnianie czynników ryzyka i opóźnień.

Power BI


Umożliwia wizualizację danych projektowych.Pozwala na analizę trendów i wzorców w projektach a takżę generowanie raportów i analizy efektywności projektów.

Screen przedstawiający podgląd funkcji Power BI

Slack z funkcjami sztucznej inteligencji


Funkcję jakie posiada to personalizacja powiadomień, automatyczne wskazywanie ważnych informacji w strumieniu komunikatów oraz intuicyjna organizacja wiadomości zespołu.

Screen przedstawiający funkcję Slacka

Workfront

Pozwala na monitorowanie wydajności zespołu, analizę obciążenia zasobów i ich dostępności oraz automatyczne przypisywanie zadań w oparciu o umiejętności i dostępność zasobów.

Screen przedstawiający funkcję Workfront‍

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji dla project managerów pomagają w zautomatyzowaniu rutynowych zadań, analizie danych projektowych, identyfikacji ryzyka oraz poprawie komunikacji w zespole. Te narzędzia są kluczowe dla skutecznego zarządzania projektami IT, zapewniając szybsze podejmowanie decyzji, optymalizację zasobów oraz lepszą kontrolę nad harmonogramem i budżetem projektu.

O autorze
Izabela Węgrecka

Izabela to Project Managerka oraz Scrum Masterka od 6 lat związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami oraz efektywnym zarządzaniu zespołami. Jest liderem ze zdolnością do tworzenia spójnych i zaangażowanych zespołów opartych na wartościach Scrum. Bez względu na skalę projektu potrafi stworzyć dynamiczne środowisko, w którym współpraca, innowacyjność i dostarczanie wartościowych produktów są priorytetami.