Blog

User Stories: Jak pisać klarowne i zrozumiałe wymagania

6
min czytania
Down arrow button

Blog >

User Stories: Jak pisać klarowne i zrozumiałe wymagania
Agile

W dzisiejszej branży IT, kluczowym elementem udanego projektu jest jasne i zrozumiałe zdefiniowanie wymagań. W tym kontekście narzędziem, które zdobywa coraz większą popularność, są User Stories. Dziś przyjrzymy się, dlaczego są one niezwykle ważne i jak pisać takie, które będą klarowne i zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych.

Co to są User Stories?

User Stories stanowią kluczowy element podejścia Agile do zarządzania projektami, a ich definicja obejmuje szereg istotnych aspektów. User Stories charakteryzują się krótkością i zwięzłością. To nie są obszerne dokumenty wymagań, lecz krótkie fragmenty tekstu, które precyzyjnie opisują jedną funkcjonalność lub wymaganie systemu.


Ta forma sprawia, że są one łatwe do zrozumienia, przyswajania i implementacji. Kluczowym elementem User Stories jest perspektywa użytkownika. Opisy te są formułowane z punktu widzenia końcowego użytkownika, co pomaga zespołowi projektowemu zidentyfikować i zrozumieć prawdziwe potrzeby oraz oczekiwania użytkownika końcowego. To umożliwia skupienie się na dostarczaniu wartości dodanej dla ostatecznego odbiorcy produktu.


User Stories koncentrują się na opisywaniu funkcjonalności systemu, które są istotne dla użytkownika. Skupiają się na tym, co system ma dostarczyć, zamiast na technicznych detalach implementacyjnych. To pomaga skoncentrować się na dostarczaniu wartości dla użytkownika końcowego, zamiast na technicznych szczegółach.

Elementy składowe User Stories

Kto jest użytkownikiem?

W pierwszym punkcie User Stories istnieje konieczność precyzyjnego zdefiniowania, kto jest głównym użytkownikiem danej funkcjonalności czy systemu. To nie tylko pozwala na spersonalizowanie opisu, ale także umożliwia zespołowi projektowemu lepsze zrozumienie kontekstu i potrzeb konkretnej grupy użytkowników. Warto zastanowić się nad szczegółowym opisem roli, a także ewentualnych różnic między różnymi grupami użytkowników, które mogą wymagać dostosowań w funkcjonalnościach.

Co użytkownik chce osiągnąć?

Drugi element skupia się na celach i oczekiwaniach użytkownika w kontekście danej funkcji czy systemu. Odpowiedź na to pytanie powinna być konkretna i precyzyjna, opisując intencje użytkownika w kontekście korzystania z danego narzędzia lub funkcji. Skoncentrowanie się na potrzebach użytkownika pozwala uniknąć nadmiernego skomplikowania wymagań i utrzymanie skupienia na najważniejszych aspektach projektu.

Dlaczego osiągnięcie tego celu jest istotne?

Trzeci element to kluczowy punkt, który wymaga pełnego zrozumienia kontekstu biznesowego i korzyści, jakie użytkownik uzyska z osiągnięcia swoich celów. W tym miejscu warto podkreślić, jakie wyzwania lub problemy użytkownik stara się rozwiązać, dlaczego dana funkcjonalność jest dla niego istotna, a także jakie konsekwencje będą wynikać z pomyślnego zrealizowania zamierzonego celu. Określenie tej istoty umożliwia zespołowi projektowemu skoncentrowanie się na kluczowych aspektach projektu oraz zapewnia lepsze zrozumienie kontekstu biznesowego.

Jako użytkownik aplikacji, chcę mieć prostą i intuicyjną formę zgłaszania problemów z systemem, aby szybko uzyskać pomoc techniczną i utrzymać płynność korzystania z aplikacji.

  • Kto: Użytkownik aplikacji
  • Co: Prosta i intuicyjna forma zgłaszania problemów
  • Dlaczego: Zapewnienie szybkiego wsparcia technicznego, utrzymanie satysfakcji użytkowników

Korzyści płynące z używania User Stories

Pisanie klarownych User Stories to nie tylko praktyka metodologiczna, ale także strategiczny krok, który może znacząco wpłynąć na sukces projektu. Oto rozszerzenie korzyści płynących z używania User Stories:

  • Zwiększenie zaangażowania zespołu

Jasne i zrozumiałe User Stories stanowią konkretne cele do osiągnięcia, co motywuje członków zespołu do efektywnej pracy. Kiedy zespół rozumie, dla kogo pracuje i jaki jest cel, wzrasta poczucie odpowiedzialności za jakość i terminowość dostarczenia rozwiązania.

  • Lepsze zrozumienie oczekiwań klienta

User Stories stanowią most komunikacyjny między zespołem a klientem. Precyzyjne opisanie potrzeb użytkownika w formie konkretnych opowieści pomaga zespołowi lepiej zrozumieć oczekiwania klienta oraz dostosować się do specyfiki jego branży czy dziedziny.

  • Skupienie na wartości dodanej

Dzięki skoncentrowaniu się na potrzebach i celach użytkownika, zespołowi łatwiej jest identyfikować wartościowe funkcjonalności. To eliminuje ryzyko tworzenia zbędnych lub nieistotnych elementów, skupiając się na tym, co naprawdę ma znaczenie dla użytkownika końcowego.

  • Łatwiejsza adaptacja do zmian

User Stories sprzyjają elastyczności projektu. W przypadku zmian w wymaganiach czy priorytetach, zespół może łatwo dostosować się do nowych warunków, ponieważ każda historia jest niezależna. To umożliwia szybką reakcję na zmieniające się potrzeby biznesowe.

  • Ułatwienie testowania

User Stories są łatwiejsze do testowania, ponieważ każda z nich opisuje konkretne oczekiwane zachowanie systemu. To pozwala na bardziej skoncentrowane i efektywne testowanie, co przekłada się na wyższą jakość dostarczanego produktu.

  • Transparentność i dostępność dokumentacji

User Stories tworzą spójną i zrozumiałą dokumentację projektu. W przeciwieństwie do obszernych dokumentów wymagań, opowieści użytkowników są bardziej przystępne, co ułatwia zarządzanie wiedzą i umożliwia nowym członkom zespołu szybkie zaznajomienie się z projektem.

  • Zwiększenie satysfakcji klienta

Dobre User Stories pozwalają klientowi na śledzenie postępów projektu i regularne dostarczanie feedbacku. To z kolei przekłada się na większą satysfakcję klienta, który widzi, że projekt rozwija się zgodnie z jego oczekiwaniami.

Narzędzia wspomagające pisanie User Stories

Pisanie User Stories jest kluczowym elementem procesu projektowego, a odpowiednie narzędzia mogą znacząco ułatwić i usprawnić ten proces. Przyjrzyjmy się różnym narzędziom, które wspomagają tworzenie i zarządzanie User Stories, oraz zobaczmy, w jaki sposób automatyzacja tego procesu może przynieść dodatkowe korzyści

Tablice Kanban

Narzędzia do tworzenia tablic Kanban, takie jak Trello czy Jira, pozwalają na łatwe śledzenie postępów w projektach. User Stories mogą być reprezentowane jako zadania, przenoszone między kolumnami od "Do zrobienia" do "Zrobione", co umożliwia zespołowi lepsze zrozumienie, które funkcjonalności są w trakcie realizacji, a które zostały już ukończone. 

Kolumny w tablicy Kanban mogą być dostosowywane do priorytetów projektu. User Stories mogą być przypisane do różnych kategorii, co ułatwia zrozumienie, które zadania są najważniejsze i wymagają natychmiastowej uwagi. Kanban skupia się na kontrolowaniu przepływu pracy, co oznacza, że zespołowi łatwiej jest unikać przeciążenia jednym etapem realizacji zadań. To umożliwia lepsze zarządzanie obciążeniem pracy i równomierne rozłożenie zadań w zespole.

Specjalistyczne narzędzia do zarządzania wymaganiami

Takie narzędzia, jak Aha! czy RequirementsOne, zostały stworzone specjalnie do zarządzania procesem definiowania i śledzenia wymagań. Narzędzia te oferują możliwość tworzenia hierarchii wymagań, co pozwala na zorganizowanie i strukturyzację User Stories w logiczny sposób. Wymagania można grupować, określać zależności między nimi, co z kolei ułatwia zrozumienie złożoności projektu. 

Narzędzia te pozwalają na przypisywanie priorytetów dla poszczególnych User Stories, co umożliwia zespołowi skoncentrowanie się na najważniejszych zadaniach w pierwszej kolejności. Dobre narzędzia do zarządzania wymaganiami oferują funkcje współpracy, które ułatwiają komunikację między członkami zespołu. Wspólna przestrzeń do dyskusji, komentarzy czy możliwość przypisywania zadań danym użytkownikom sprzyjają lepszej koordynacji prac.

Kalendarze projektowe

Kalendarze projektowe, reprezentowane przez narzędzia takie jak Microsoft Project czy TeamGantt, są niezastąpionym elementem w procesie planowania, monitorowania i dostarczania projektów, szczególnie gdy są zintegrowane z User Stories. Kalendarze projektowe pozwalają na graficzne przedstawienie harmonogramu projektu, co ułatwia planowanie dostarczania poszczególnych User Stories. Przypisanie dat dostarczenia do konkretnych zadań pozwala zespołowi projektowemu lepiej zrozumieć, kiedy poszczególne funkcjonalności będą gotowe do użycia.

Kalendarze projektowe umożliwiają jednym rzutem oka monitorowanie postępów w realizacji User Stories. Kiedy poszczególne zadania są zaplanowane na konkretny okres, zespół może błyskawicznie ocenić, czy prace idą zgodnie z planem czy też wymagają jakichś korekt.

Narzędzia do współpracy

Narzędzia do współpracy, takie jak Slack czy Microsoft Teams, umożliwiają bieżącą komunikację między członkami zespołu. Korzystając z tych narzędzi, zespół może szybko dzielić się pomysłami, uwagami i postępami w tworzeniu User Stories, co sprzyja dynamicznej wymianie informacji.

Narzędzia do współpracy umożliwiają natychmiastową wymianę informacji między członkami zespołu. To eliminuje opóźnienia w przekazywaniu ważnych danych i pozwala na szybką reakcję na zmieniające się warunki projektowe. Proces tworzenia User Stories jest dynamiczny, a wymagania mogą się zmieniać w trakcie projektu. Narzędzia do współpracy pozwalają na elastyczną i bieżącą wymianę informacji, co ułatwia adaptację do ewentualnych zmian i utrzymanie zespołu w pełnej świadomości.

Automatyzacja procesu pisania User Stories

Automatyczne generatory User Stories, takie jak FeatureMap czy StoryCreator, mogą być używane do szybkiego tworzenia podstawowych opowieści na podstawie wprowadzonych informacji. To skraca czas potrzebny na pierwsze szkice wymagań i pozwala zespołowi skoncentrować się na szczegółowym dopracowywaniu poszczególnych funkcji.

Dodatkowo istnieją narzędzia do testowania automatycznego, takie jak Selenium czy Jest, mogą być wykorzystane do automatycznego sprawdzania zgodności kodu z założeniami opisanymi w User Stories. To nie tylko skraca czas testowania, ale również zwiększa pewność, że nowe funkcjonalności spełniają oczekiwania użytkowników.

Wnioski są jednoznaczne: User Stories są nie tylko praktycznym podejściem do definiowania wymagań, ale również strategicznym narzędziem, które przyczynia się do sukcesu projektu. Kombinacja klarownych User Stories i efektywnych narzędzi wspomagających proces projektowy stanowi klucz do osiągnięcia celów zgodnie z oczekiwaniami klienta.

O autorze
Izabela Węgrecka

Izabela to Project Managerka oraz Scrum Masterka od 6 lat związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami oraz efektywnym zarządzaniu zespołami. Jest liderem ze zdolnością do tworzenia spójnych i zaangażowanych zespołów opartych na wartościach Scrum. Bez względu na skalę projektu potrafi stworzyć dynamiczne środowisko, w którym współpraca, innowacyjność i dostarczanie wartościowych produktów są priorytetami.