Blog

Znaczenie efektywnego zarządzania relacjami w projektach IT

Opanuj zarządzanie relacjami, aby osiągnąć sukces

8
min czytania
Down arrow button

Blog >

Znaczenie efektywnego zarządzania relacjami w projektach IT
Agile

Często zarządzanie relacjami jest kluczowym elementem sukcesu projektu. Warto pamiętać, że efektywne zarządzanie tymi relacjami może wpłynąć przede wszystkim na jakość pracy, tempo realizacji projektu oraz ogólny sukces przedsięwzięcia. W tym artykule omówimy znaczenie efektywnego zarządzania relacjami zarówno z klientami, jak i z pracownikami w projekcie IT.

INTERESARIUSZE UCZESTNICZĄCY W PROCESIE PROJEKTOWYM

Podczas realizacji projektów, zwłaszcza tych większych istnieje wiele szczebli po drodze, z którymi należy nawiązać takie relacje, które pozwolą na sprawne i wydajne prace nad projektem. Interesariuszami najczęściej są pojedyncze osoby, grupy osób lub organizacje, które są zainteresowane projektem oraz mają wpływ na jego przebieg i rezultaty.

Głównymi interesariuszami w projektach IT są:

 • zespół projektowy, czyli specjaliści pracujący nad projektem.
 • zespół zarządzający, najczęściej są to osoby reprezentujące zespół przed klientem i osoby zarządzające projektem.
 • partnerzy zewnętrzni, często w projektach zatrudnia się zewnętrzną firmę, do wykonania konkretnych czynności w projekcie, np. dostawcy oprogramowania.
 • klient, to jeden z najważniejszych interesariuszy, to on decyduje jak kształtuje się projekt zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie jego trwania.
 • użytkownicy końcowi, to grupa ludzi, która będzie korzystać z danego oprogramowania, to ich potrzeby należy spełnić oferując im gotowy produkt.
 • inwestorzy, odgrywają kluczową rolę w finansowaniu projektu.

RELACJE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROJEKTOWYCH

Relacje między członkami zespołu projektowego

Współpraca i zaangażowanie każdego członka zespołu są kluczowe dla osiągnięcia harmonii, zwiększenia kreatywności oraz osiągnięcia sukcesu w projekcie. W zespole projektowym składającym się z różnych specjalistów (programiści, analitycy, projektanci, testerzy itp.) istnieje kilka kluczowych elementów, umacniających dobre relacje:

 • Dobra komunikacja:

Ważnym elementem budowania relacji w zespole projektowym jest skuteczna i otwarta komunikacja. Każdy członek zespołu powinien mieć możliwość wyrażania swoich pomysłów, obaw, opinii i potrzeb. Regularne spotkania, zarówno formalne, jak i nieformalne, oraz stosowanie różnych kanałów komunikacji (np. e-mail, narzędzia do komunikacji wewnętrznej, wideokonferencje) są kluczowe dla umożliwienia efektywnej wymiany informacji.

 • Wspólna wizja i cele:

Dobre zrozumienie celów projektu i wspólnej wizji jest fundamentalne dla budowania harmonii w zespole. Każdy członek zespołu powinien wiedzieć, jak jego wkład przyczynia się do osiągnięcia ogólnych celów projektu. Wspólna wizja działa jak "klej" łączący członków zespołu i daje im motywację do działania wspólnie na rzecz sukcesu projektu.

 • Szacunek i zrozumienie:

W zespole projektowym spotykają się ludzie o różnych umiejętnościach, doświadczeniach, osobowościach i perspektywach. Szanowanie i docenianie tej różnorodności jest kluczowe dla stworzenia atmosfery, w której każdy członek czuje się doceniony i akceptowany. Zrozumienie, że różnorodność jest atutem, pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału każdego członka zespołu.

 • Współpraca i wsparcie:

Zespół projektowy powinien działać jako zespół, gdzie wszyscy razem pracują nad osiągnięciem wspólnych celów. Wspieranie się nawzajem, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz gotowość do pomocy innym członkom zespołu w razie potrzeby, umacnia współpracę i sprzyja osiągnięciu wyższej efektywności.

 • Przywództwo oparte na zaufaniu:

Lider zespołu odgrywa kluczową rolę w budowaniu relacji w zespole. Przywództwo oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku sprzyja otwartej komunikacji, budowaniu zaangażowania i zdolności do podejmowania wspólnych decyzji. Lider powinien stanowić przykład dla innych członków zespołu i wspierać ich rozwój.

Relacje między zespołem projektowym a zespołem zarządzającym

Zespół zarządzający projektem i zespół projektowy muszą utrzymywać regularną i klarowną komunikację. Wspólne określenie celów projektu, planowanie, monitorowanie postępów oraz podejmowanie strategicznych decyzji to ważne elementy skutecznej współpracy między tymi zespołami. Transparencja w działaniach i dostarczanie odpowiednich informacji zespołowi zarządzającemu pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji w trakcie realizacji projektu.

Relacje między zespołem projektowym a zespołem zarządzającym stanowią kluczowy element sprawnego i skutecznego prowadzenia projektu IT. Współpraca między tymi dwoma zespołami ma ogromny wpływ na to, czy projekt będzie realizowany zgodnie z oczekiwaniami klienta, w ramach założonego budżetu i terminu.

Kluczowe zasady, które wprowadzają płynność w projekcie:

 • bieżące raporty i aktualizacje pomagają w uniknięciu nieporozumień, a także pozwalają na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki.
 • wspólne zrozumienie priorytetów, skali projektu i założeń pozwala na właściwe zarządzanie zasobami, czasem i budżetem.
 • otwartość i przejrzystość w działaniach są kluczowe, aby zespół zarządzający mógł zrozumieć, w jakim stopniu projekt spełnia oczekiwania i wymagania klienta.
 • dostarczanie rzetelnych informacji o trudnościach, osiągnięciach i planowanych działaniach pozwala uniknąć sytuacji, w której problemy są ukrywane.
 • współpraca dotycząca decyzji strategicznych pozwala na podjęcie trafnych decyzji, uwzględniając opinie i wiedzę obu stron.
 • zapewnienie odpowiednich środków, umożliwienie dostępu do narzędzi czy szkoleń oraz wyrażanie uznania za osiągnięcia, przyczyniają się do zaangażowania i entuzjazmu zespołu projektowego.

Relacje z klientem

Skuteczna realizacja projektów IT opiera się na nie tylko na umiejętnościach technicznych, ale również na zdolnościach budowania relacji. Istotnym elementem, który często decyduje o powodzeniu projektu, jest zdolność zespołu projektowego do nawiązania i utrzymania pozytywnych relacji z klientem. W kontekście projektów IT, klient jest głównym interesariuszem, którego oczekiwania i potrzeby determinują cały proces.

Należy pamiętać, że komunikacja jest kluczem. Regularna, klarowna i dwustronna komunikacja jest fundamentem dobrej relacji. Zainicjowanie regularnych spotkań, raportów postępów i dostarczanie aktualnych informacji utrzymuje klienta na bieżąco i pozwala uniknąć niejasności.

Aktywne słuchanie pozwala zrozumieć głębsze potrzeby i oczekiwania klienta. Wartość dodana wynika często z usunięcia istniejących trudności lub dostarczenia dodatkowych funkcji, których klient nawet nie spodziewał się prosić. Kolejnym elementem jest zaangażowanie klienta w projekt. Włączanie klienta w różne etapy, takie jak prezentacje postępów czy udział w sesjach planowania, sprawia, że czuje się on częścią procesu. To z kolei wzmacnia poczucie współodpowiedzialności za rezultat.

Konflikty i trudności są nieuniknione podczas trwania projektu, ale podejście do ich rozwiązywania ma duże znaczenie. Rozwiązanie problemów w sposób konstruktywny i elastyczny pokazuje zaangażowanie zespołu w satysfakcję klienta. Elementem, szczególnie ważnym dla klientów jest także współdzielenie wiedzy na temat postępów projektu, technologii czy strategii pozwala to klientowi na zrozumienie procesu i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Relacje z użytkownikami końcowymi

Kiedy projekt osiągnie fazę wdrożenia, to użytkownicy końcowi, czyli Ci, którzy będą bezpośrednio korzystać z produktu, stają się kluczowymi interesariuszami. Budowę relacji z klientem końcowym rozpoczyna się tak naprawdę jeszcze przed rozpoczęciem prac nad projektem. Nawiązanie pozytywnej relacji z użytkownikami końcowymi opiera się na zrozumieniu ich potrzeb, wyzwań i oczekiwań. Przed rozpoczęciem projektu warto przeprowadzić dogłębną analizę, której celem jest zdobycie wiedzy na temat rzeczywistych problemów, z którymi borykają się użytkownicy. W trakcie takich badań można zbierać opinie, prowadzić wywiady oraz obserwować ich codzienne działania, co pozwoli na lepsze dostosowanie projektu do ich rzeczywistych potrzeb.

Utrzymywanie otwartej linii komunikacji z użytkownikami końcowymi to kluczowy element budowania pozytywnych relacji. Regularne spotkania, prezentacje postępów i raportowanie działalności projektowej pozwalają użytkownikom na śledzenie, jak projekt ewoluuje i jakie konkretnie korzyści przyniesie ich pracy. Dzięki temu zyskują oni poczucie zaangażowania i wpływu na rozwój projektu.

Użytkownicy końcowi często posiadają cenną wiedzę na temat swojej pracy i procesów, które warto wykorzystać w tworzeniu rozwiązań IT. Budowanie pozytywnej relacji oznacza zachęcanie użytkowników do dzielenia się swoimi pomysłami i sugestiami dotyczącymi funkcjonalności, interfejsu czy innych aspektów produktu. Wspólnie tworzone rozwiązania są bardziej trafne i skuteczne.

Regularne zbieranie opinii od użytkowników podczas testów beta pozwala na szybką reakcję na ich uwagi i dostosowanie produktu jeszcze przed finalnym wdrożeniem. Uwzględnianie ich opinii daje im poczucie, że ich wkład jest doceniany i wpływa na kształt końcowego produktu.

Relacje z partnerami zewnętrznymi

Współpraca z partnerami zewnętrznymi, takimi jak dostawcy oprogramowania czy firmy konsultingowe, wymaga dobrze zarządzanej relacji. Przekazywanie informacji, wspólna praca nad rozwiązaniami, wyjaśnianie wymagań i oczekiwań wzajemnych stron oraz wypracowywanie rozwiązań problemów to elementy, które przyczyniają się do efektywnej współpracy z partnerami zewnętrznymi. Te relacje mogą mieć różne formy i wymagać różnych umiejętności, ale zawsze opierają się na współpracy, zaufaniu i komunikacji. Oto kilka kluczowych relacji, które są budowane podczas trwania projektu IT:

 • Dostawcy technologii: W większości projektów IT, organizacje muszą współpracować z dostawcami oprogramowania, sprzętu lub usług. Wspólna praca z dostawcami wymaga klarownego określenia oczekiwań i celów oraz skutecznej komunikacji. Dobre relacje z dostawcami mogą przyspieszyć wdrażanie projektu, pomóc w rozwiązywaniu problemów i zapewnić dostęp do najnowszych technologii.
 • Inne firmy zewnętrzne: W trakcie projektu IT mogą pojawić się różne rodzaje partnerów zewnętrznych, takie jak agencje marketingowe, konsultanci, firmy doradcze czy dostawcy usług hostingowych. Współpraca z nimi może pomóc w wdrażaniu specjalistycznych rozwiązań, zapewnić wsparcie eksperckie lub zwiększyć widoczność projektu na rynku.
 • Zespoły outsourcingowe: W przypadku dużych projektów IT, organizacje często korzystają z zespołów outsourcingowych lub offshoringowych. Budowanie relacji z tymi zespołami jest kluczowe dla efektywnej współpracy na odległość. Wymaga to zarządzania kulturowymi różnicami, umiejętności komunikacji na odległość oraz jasnych procesów i oczekiwań.
 • Podwykonawcy: Często okazuje się, że jest konieczne zatrudnienie podwykonawców do realizacji określonych zadań lub etapów projektu. Współpraca z podwykonawcami wymaga monitorowania postępu prac, zarządzania umowami i zapewnienia, że realizują oni swoje zadania zgodnie z ustaleniami.
 • Społeczność open source: Jeśli projekt IT opiera się na oprogramowaniu open source, budowanie relacji z społecznością open source może być kluczowe. Współpraca z programistami i użytkownikami open source może przynieść korzyści w postaci wsparcia technicznego, zgłoszeń błędów i rozwijania projektu.

Relacje z inwestorami

Budowanie relacji z inwestorami w projektach IT jest ważnym aspektem zarówno dla start-upów, jak i dla większych organizacji. Inwestorzy często odgrywają istotną rolę w finansowaniu i rozwoju projektu IT.

Elementy relacji z inwestorami w trakcie trwania projektu:

Grafika przedstawiająca elementy relacji z inwestorami w trakcie trwania projektu

 • Pierwszy kontakt i prezentacja projektu Podczas pierwszego spotkania z inwestorami, należy jasno przedstawić cel projektu, potencjalne korzyści i strategię wdrożenia. To pierwszy krok do zbudowania zaufania.
 • Otwarta i regularna komunikacja: Regularna komunikacja z inwestorami jest niezwykle istotna. Informowanie ich o postępach, osiągnięciach oraz potencjalnych problemach pozwala na utrzymanie ich zaangażowania w projekcie. Może to obejmować regularne raporty, spotkania lub aktualizacje.
 • Zrozumienie oczekiwań inwestorów: Każdy inwestor ma swoje oczekiwania i cele. Należy starannie zrozumieć, czego oczekują od inwestycji w projekt IT, czy to zwrotu z inwestycji (ROI), udziału w zyskach czy rozwoju produktu. Dostosowanie projektu do tych oczekiwań może zwiększyć szanse na długotrwałą współpracę.
 • Zarządzanie ryzykiem: Inwestorzy są zainteresowani minimalizacją ryzyka inwestycyjnego. Warto więc pokazać, że projekt jest zarządzany w sposób odpowiedzialny, a ryzyka są identyfikowane i monitorowane. To może pomóc zbudować zaufanie inwestorów.
 • Działania na rzecz wzrostu wartości projektu: Inwestorzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji. Praca nad rozwojem projektu, zdobywaniem nowych klientów, zwiększaniem przychodów lub rozwijaniem nowych funkcji może przyczynić się do zwiększenia wartości projektu.
 • Rozliczalność i przejrzystość finansowa: Inwestorzy często oczekują dokładnych i rzetelnych danych finansowych. Dlatego ważne jest prowadzenie dokładnej księgowości oraz prezentowanie raportów finansowych i prognoz w jasny i zrozumiały sposób.
 • Rozwiązywanie problemów i elastyczność: W trakcie trwania projektu mogą pojawić się trudności i wyzwania. Ważne jest, aby być elastycznym i gotowym do rozważenia zmian w strategii, jeśli jest to konieczne. Umiejętność rozwiązywania problemów może zwiększyć zaufanie inwestorów.
 • Długoterminowa perspektywa: Relacje z inwestorami mogą przetrwać wiele lat, szczególnie jeśli projekt rozwija się pomyślnie. Długoterminowa perspektywa pozwala na budowanie trwałych relacji opartych na wspólnych celach i wartościach.

Dbałość o te relacje może pomóc w zdobyciu finansowania na kolejne etapy projektu, pozyskiwaniu cennych kontaktów biznesowych i uzyskaniu wsparcia nie tylko finansowego, ale także merytorycznego. Zarządzanie relacjami jest nieodzownym elementem każdego projektu IT. Dobra komunikacja, zaufanie i efektywna współpraca są fundamentem sukcesu, a umiejętne budowanie relacji z różnymi interesariuszami może przyspieszyć tempo realizacji projektu i przyczynić się do osiągnięcia jego celów. Jeśli chcesz poprawić relacje z interesariuszami w swoim projekcie ale nie wiesz od czego zacząć zachęcamy do kontaktu nami: https://skmgp.com/pl/contact

O autorze
Izabela Węgrecka

Izabela to Project Managerka oraz Scrum Masterka od 6 lat związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami oraz efektywnym zarządzaniu zespołami. Jest liderem ze zdolnością do tworzenia spójnych i zaangażowanych zespołów opartych na wartościach Scrum. Bez względu na skalę projektu potrafi stworzyć dynamiczne środowisko, w którym współpraca, innowacyjność i dostarczanie wartościowych produktów są priorytetami.